TISKOPISY

Tiskopisy nutné k podání pøihlášky uchazeèem o øidièské oprávnìní:

Podpisem tiskopisu Žádost o pøijetí k výuce a výcviku žadatel stvrzuje souhlas s VOP a Zpracováním osobních údajù.

U žadatele ve vìku 15-17 let musí být žádost podepsána zákonným zástupcem, u žadatele do 15ti let musí být podpis zákonného zástupce ovìøen.

 

ON-LINE PØIHLÁŠKA

Pro pøihlášení mùžete využít i formuláø níže. Obratem Vás budeme kontaktovat: