ŠKOLÍCÍ STØEDISKO

Provádíme školení øidièù referentù a profesních øidièù.

ŠKOLENÍ REFERENTÙ

Povinnost zúèastnit se školení øidièù a ovìøení jejich znalostí vyplývající ze zákona è.262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znìní pozdìjších pøedpisù, se týká všech zamìstnancù, kteøí fyzicky øídí vozidlo.

V praxi se jedná napøíklad i o zamìstnance, který øídí vozidlo na služební cestì bez ohledu na to, zda se bude jednat o øízení vozidla služebního nebo soukromého, ale napøíklad i o zamìstnance, který bude pøi výkonu pracovní èinnosti øídit vozidlo na úèelové komunikaci v uzavøeném prostoru nebo objektu.

Zákoník práce v § 103 odst. 2 ukládá zamìstnavateli povinnost „zajistit zamìstnancùm školení o právních a ostatních pøedpisech k zajištìní bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci, které doplòují jejich odborné pøedpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikùm, s nimiž mùže pøijít zamìstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavnì vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování“.

Školení instruktorem

Školení probíhá v uèebnì naší autoškoly, kde Vám naši instruktoøi rádi odpoví na všechny Vaše dotazy týkající se silnièního provozu. Školení jde samozøejmì domluvit i v prostorách Vaší spoleènosti.

 

ŠKOLENÍ PROFESNÍCH ØIDIÈÙ

Pravidelné školení

Pokud jste již držitelem profesního prùkazu a potøebujete absolvovat každoroèní, pravidelné školení 7 hod.

Toto školení musí øidiè pravidelnì každoroènì absolvovat v pøípadì, že øídí vozidlo sk. C, CE, D, DE. Náplò je stanovena na celých 35 hodin, které musí øidiè absolvovat v 5-ti letech každoroènì po 7-mi hodinách. Školení již neobsahuje žádné pøezkušování. Smyslem je, aby si øidiè každoroènì osvìžil své znalosti v jednotlivých tématech a doplnil je o novinky v silnièním provozu. V pøípadì, že se øidiè nezúèastní pravidelného školení vždy do data vydání profesního prùkazu hrozí mu sankce dle Zákona è. 200/1990 Sb. o pøestupcích § 22.

Pøihlášky je možno podat on-line, e-mailem nebo telefonicky.

Dùležité upozornìní:

Konání školení musí akreditované školicí støedisko oznámit pøíslušnému obecnímu úøadu, odboru dopravy, nejpozdìji 5 pracovních dnù pøede dnem konání školení. Proto je bezpodmíneènì nutné podat vèas pøihlášku.

Podrobné informace (odkaz na podrobné informace)

Pro pøihlášení na školení øidièù mùžete využít tento formuláø. Obratem Vás budeme kontaktovat!