CENÍK

Ceník platný od 1.1.2024

MOTOCYKL A
AM malý motocykl - motocykl do 45 km/h 14.000,-
A1 lehký motocykl - motocykl do 125 cm3 14.000,-
A2 støední motocykl - motocykl do 35 kW 14.000,-
A motocykl bez omezení výkonu 15.500,-
     
Motocykl (rozšíøení z jiné skupiny)
z A1 na A2 motocykl do 35 kW - kompletní výcvik 11.000,-
z A1 na A2  doplòovací doplòovací zkouška (vèetnì jízd pøed zkouškou) 5.000,-
z A2 na A motocykl bez omezení výkonu - kompletní výcvik 10.000,-
z A2 na A doplòovací praxe dva roky z A2 doplòovací zkouška (vèetnì jízd pøed zkouškou) 5.000,-
z A1 na A motocykl bez omezení výkonu - kompletní výcvik 14.000,-
     
MOTOCYKL SPOLEÈNÌ S OSOBNÍM AUTOMOBILEM
A2 + B motocykl do 35 kW spoleènì s osobním automobilem 30.000,-

 

OSOBNÍ AUTOMOBIL B
B - standart doba výcviku 2 - 3 mìsíce 19.000,-
B - individuální individuální výcvik  30.000,-
B - cizinci cizinci nehovoøící èesky 25.000,-
OSOBNÍ AUTOMOBIL S PØÍVÌSEM B+E
Osobní automobil s pøívìsem B96 B96 doplòovací zkouška na soupravu B96 (B + pøívìs ) celková hmotnost soupravy 4.250 kg 5.500,-
B + E   7.000,-
 
Jednotlivé dokupované jízdy v rámci výuky
B doplòující výcvik - cena za jednotlivou hodinu (45 minut) 1.000,-
B96 doplòující výcvik - cena za jednotlivou hodinu (45 minut) 1.000,-
B+E doplòující výcvik - cena za jednotlivou hodinu (45 minut) 1.000,-

 

NÁKLADNÍ AUTOMOBIL C
C doba výcviku 1-2 mìsíce 21.000,-
C + profesní prùkaz   Smluvní cena
CE   9.000,-
C + CE + profesní prùkaz 140   Smluvní cena

 

AUTOBUS D
z C na D   26.000,-
z C na D + profesní prùkaz 140   Smluvní cena
z C na D + profesní prùkaz 45   Smluvní cena

 

TRAKTOR T
T Rozšíøení 12.000,-
T Žadatel bez ØO 14.000,-

   

KONDIÈNÍ JÍZDY
(jízdy pro držitele øidièského oprávnìní)
B cena za jednotlivou hodinu jízdy v bìžném provozu (45 minut) 1.000,-
B+E, B96 cena za jednotlivou hodinu jízdy v bìžném provozu (45 minut) 1.000,-

 

OPRAVNÉ ZKOUŠKY A STORNA - POPLATEK AUTOŠKOLE
Opravná zkouška PPV 500,-
Opravná zkouška OÚV 500,-
Opravná zkouška PJ - B, BE 1.000,-
Opravná zkouška PJ C, CE, D 1.500,-
Opravná zkouška AM, A1, A2, A 1.000,-
Nová výuka 3x neúspìšný test pøi závìreèných zkouškách 3.000,-
Nový výcvik 3x neúspìšná jízda pøi závìreèných zkouškách 15.000,-
Neúèast na zkoušce neomluvená neúèast nebo zrušená zkouška 1.000,-
Storno výcviku storno výcviku, vrácení dokumentace, vyúètování 1.000,-
Pøevod výcviku pøevod výcviku, vyhotovení dokumentace, vyúètování 1.000,-
Duplikát potvrzení o školení øidièù vystavení nového potvrzení o školení profesního øidièe za ztracený 200,-
Prostoj Zmaøená jízda z dùvodù na stranì zákazníka 500,-

 

PØEZKOUŠENÍ PRO VRÁCENÍ ØIDIÈSKÉHO PRÙKAZU
A 1 výcviková hodina + pøezkoušení 4.000,-
B 1 výcviková hodina + pøezkoušení 4.000,-
C 1 výcviková hodina + pøezkoušení 4.000,-
CE 1 výcviková hodina + pøezkoušení 4.000,-
D 1 výcviková hodina + pøezkoušení 4.000,-

 

ŠKOLENÍ ØIDIÈÙ (REFERENTI A PROFESNÍ ŠKOLENÍ)
Referentské školení do 5 osob 400,-/osoba
Referentské školení skupina nad 5 osob Smluvní cena
Pravidelné školení profesní Skupina (smluvní cena dle poètù øidièù) Smluvní cena
Vstupní školení 140   Smluvní cena
Vstupní školení 280   Smluvní cena
Rozšíøení vstupního školení 45   Smluvní cena

 

POPLATKY ORP KKRALOVICE ZA ZÁVÌREÈNOU ZKOUŠKU
(Poplatky se hradní na pokladnì ORP Kralovice, Manìtínská 493)
První zkouška øidièský prùkaz První zkouška na získání nebo rozšíøení ØP - obsahuje PPV, PJ, OÚV 700,-
První zkouška profesní prùkaz První zkouška na získání profesního prùkazu 700,-
Opravná zkouška PPV Opravná zkouška pravidla provozu vozidla - test 100,-
Opravná zkouška OÚV Opravná zkouška ovládání a údržba vozidla - technika 200,-
Opravná zkouška PJ Opravná zkouška jízdy 400,-
Opravná zkouška profesní prùkaz Opravná zkouška na profesní prùkaz - test 700,-

  V pøípadì nemožnosti fungování autoškoly z dùvodu zákazu èinnosti èi zásahu vyšší moci se o tuto dobu délka výuky a výcviku prodlužuje.

V pøípadì školení vìtšího poètu zamìstnancù, je možná individuální sleva dle dohody.

Jednotlivé skupiny lze pøi výcviku sdružovat, cena je poté nižší (dohoda individuálnì).

U stálých zákazníkù (vracejících se žadatelù) je cena nižší (dohoda individuálnì)

Cena je za kompletní výcvik a 1.zkoušku V cenách není zahrnut správní poplatek za vykonání zkoušky.