AUTOŠKOLA

Pøehled skupin pro získání øidièského oprávnìní, které naše autoškola vyuèuje.

SKUPINA AM

Výcvik je provádìn na motocyklu Yamaha YBR 125

Co smíte øídit:

 • Motorová vozidla s konstrukèní rychlostí nepøevyšující 45 km/h:
  • dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepøevyšujícím 50 cm3 nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW
  • tøíkolová se zdvihovým objemem zážehového motoru nepøevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorù s výkonem nejvýše 4 kW
  • ètyøkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem zážehového motoru nepøevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorù s výkonem nejvýše 4 kW

Podmínky pro získání øidièského prùkazu:

 • vìk 15 let
 • platná lékaøská prohlídka
 • úspìšná závìreèná zkouška v autoškole
 • obvyklé bydlištì na území Èeské republiky nebo studium v ÈR alespoò 6 mìsícù
 • nesmí mít zákaz øízení motorových vozidel nebo nesmí mít 12 bodù
 • nesmí mít øidièský prùkaz z jiného èlenského státu EU
 • v pøípadì vìku do 18 let písemný souhlas zákonného zástupce

Závìreèná zkouška (odkaz)

Pøihláška (odkaz) – online, pdf dokument + formuláø pro lékaøe

 

SKUPINA A1

Výcvik je provádìn na motocyklu Honda CB 125

Co smíte øídit

 • lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez nìj o výkonu nejvýše 11 kW a s pomìrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepøevyšujícím 125 cm3
 • tøíkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW

Podmínky pro získání øidièského prùkazu:

 • vìk 16 let
 • platná lékaøská prohlídka
 • úspìšná závìreèná zkouška v autoškole
 • obvyklé bydlištì na území Èeské republiky nebo studium v ÈR alespoò 6 mìsícù
 • nesmí mít zákaz øízení motorových vozidel nebo nesmí mít 12 bodù,
 • nesmí mít øidièský prùkaz z jiného èlenského státu EU
 • v pøípadì vìku do 18 let písemný souhlas zákonného zástupce

Závìreèná zkouška (odkaz)

Pøihláška (odkaz) – online, pdf dokument + formuláø pro lékaøe

 

SKUPINA A2

Výcvik je provádìn na motocyklu Honda CB 500

Co smíte øídit:

 • motocykly s postranním vozíkem nebo bez nìj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s pomìrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem
 • opravòuje také k øízení vozidel zaøazených do skupiny A1

Podmínky pro získání øidièského prùkazu:

 • vìk 18 let
 • platná lékaøská prohlídka
 • úspìšná závìreèná zkouška v autoškole
 • obvyklé bydlištì na území Èeské republiky nebo studium v ÈR alespoò 6 mìsícù
 • nesmí mít zákaz øízení motorových vozidel nebo nesmí mít 12 bodù
 • nesmí mít øidièský prùkaz z jiného èlenského státu EU
 • v pøípadì vìku do 18 let písemný souhlas zákonného zástupce
 • ministerstvo udìlí výjimku z podmínky vìku pro držitele licence motoristického sportovce, pouze pro jízdu pøi sportovní soutìži
 • Øidièské oprávnìní pro skupinu A lze udìlit rovnìž osobì, která dosáhla:
 • vìku 21 let, pokud je øidièské oprávnìní omezeno jen na tøíkolová motorová vozidla, nebo
 • vìku 20 let, pokud je tato osoba nejménì 2 roky držitelem øidièského oprávnìní pro skupinu A2

 

Závìreèná zkouška (odkaz)

Pøihláška (odkaz) – online, pdf dokument + formuláø pro lékaøe

 

SKUPINA A

Výcvik je provádìn na motocyklu Honda CB 650

Co smíte øídit:

 • motocykly s postranním vozíkem nebo bez nìj
 • tøíkolová motorová vozidla s výkonem pøevyšujícím 15 kW
 • opravòuje také k øízení vozidel zaøazených do skupin A1 a A2
 • ètyøkolových vozidel o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg

Podmínky pro získání øidièského prùkazu:

 • vìk 24 let
 • platná lékaøská prohlídka
 • úspìšná závìreèná zkouška v autoškole
 • obvyklé bydlištì na území Èeské republiky nebo studium v ÈR alespoò 6 mìsícù
 • nesmí mít zákaz øízení motorových vozidel nebo nesmí mít 12 bodù,
 • nesmí mít øidièský prùkaz z jiného èlenského státu EU
 • v pøípadì vìku do 18 let písemný souhlas zákonného zástupce
 • ministerstvo udìlí výjimku z podmínky vìku pro držitele licence motoristického sportovce, pouze pro jízdu pøi sportovní soutìži
 • øidièské oprávnìní pro skupinu A lze udìlit rovnìž osobì, která dosáhla:
  • vìku 21 let, pokud je øidièské oprávnìní omezeno jen na tøíkolová motorová vozidla, nebo
  • vìku 20 let, pokud je tato osoba nejménì 2 roky držitelem øidièského oprávnìní pro skupinu A2

Závìreèná zkouška (odkaz)

Pøihláška (odkaz) – online, pdf dokument + formuláø pro lékaøe

 

SKUPINA B

Výcvik je provádìn na Seat Ateca

Co smíte øídit:

 • motorová vozidla s výjimkou vozidel skupin AM, A1, A2, A, s nejvìtší povolenou hmotnost do 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromì místa øidièe, ke kterým smí být pøipojeno pøípojné vozidlo
 • o nejvìtší povolené hmotnosti nepøevyšující 750 kg
 • o nejvìtší povolené hmotnosti pøevyšující 750 kg, pokud nejvìtší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepøevyšuje 3 500 kg nebo
 • vozidla zaøazenádo skupiny A1 s automatickou pøevodovkou
 • vozidlaza øazená do skupiny B1
 • Skupina„B96" - jde o tzv. „øidièské oprávnìní skupiny B v rozšíøeném rozsahu“. V øidièském prùkazu se vyznaèuje harmonizaèním kódem è.“96“: souprava o nejvìtší povolené hmotnosti pøevyšující 750 kg, pokud nejvìtší povolená hmotnost této jízdní soupravy pøevyšuje 3 500 kg, ale nepøevyšuje 4 250 kg. (Postaèuje složení tzv. „doplòovací zkoušky“ podle § 45a zákona è. 247/2000 Sb.)

Podmínky pro získání øidièského prùkazu:

 • vìk 18 let
 • platná lékaøská prohlídka
 • úspìšná závìreèná zkouška v autoškole
 • obvyklé bydlištì na území Èeské republiky nebo studium v ÈR alespoò 6 mìsícù
 • nesmí mít zákaz øízení motorových vozidel nebo nesmí mít 12 bodù
 • nesmí mít øidièský prùkaz z jiného èlenského státu EU
 • Výhoda - "B96" lze absolvovat souèasnì se zkouškou na skupinu B

Závìreèná zkouška (odkaz)

Pøihláška (odkaz) – online, pdf dokument + formuláø pro lékaøe

 

SKUPINA B+E, B96

Výcvik je provádìn na Seat Ateca

Co smíte øídit:

 • Øidièské oprávnìní skupiny B+E:

Jízdní souprava složená z motorového vozidla skupiny B a pøípojného vozidla o nejvìtší povolené hmotnosti nepøevyšující 3 500 kg (max. pøípustná hmotnost jízdní soupravy pøesahuje 3 500 kg).

 • Øidièské oprávnìní skupiny „B96":

Jde o tzv. „øidièské oprávnìní skupiny B v rozšíøeném rozsahu“. Je vhodné pro ty, kterým postaèuje øídit soupravu do 4250 kg. V øidièském prùkazu se vyznaèuje harmonizaèním kódem è.“96“: souprava s pøívìsem o nejvìtší povolené hmotnosti pøevyšující 750 kg, pokud nejvìtší povolená hmotnost této jízdní soupravy pøevyšuje 3 500 kg, ale nepøevyšuje 4 250 kg. Postaèuje složení tzv. „doplòovací zkoušky“ z jízdy. Zkouška z pøedpisù se nevyžaduje.

Podmínky pro získání øidièského prùkazu:

 • vìk 18 let
 • platná lékaøská prohlídka
 • úspìšná závìreèná zkouška v autoškole
 • žadatel je držitelem øidièského oprávnìní skupiny B
 • obvyklé bydlištì na území Èeské republiky nebo studium v ÈR alespoò 6 mìsícù
 • nesmí mít zákaz øízení motorových vozidel nebo nesmí mít 12 bodù
 • nesmí mít øidièský prùkaz z jiného èlenského státu EU

Závìreèná zkouška (odkaz)

Pøihláška (odkaz) – online, pdf dokument + formuláø pro lékaøe

 

SKUPINA C

Výcvik je provádìn na nákladním automobilu Mercedes Benz

Co smíte øídit:

 • Motorová vozidla s výjimkou traktorù, jejichž nejvìtší povolená hmotnost pøevyšuje 3 500 kg s nejvýše 8 místy k sezení kromì místa øidièe, ke kterým smí být pøipojeno pøípojné vozidlo o nejvìtší povolené hmotnosti nepøevyšující 750 kg

Podmínky pro získání øidièského prùkazu:

 • vìk 21 let (18 let za podmínek níže uvedených)
 • platná lékaøská prohlídka
 • úspìšná závìreèná zkouška v autoškole
 • žadatel je držitelem øidièského oprávnìní skupiny B
 • obvyklé bydlištì na území Èeské republiky nebo studium v ÈR alespoò 6 mìsícù
 • nesmí mít zákaz øízení motorových vozidel nebo nesmí mít 12 bodù
 • nesmí mít øidièský prùkaz z jiného èlenského státu EU

Øidièské oprávnìní pro skupinu C lze udìlit rovnìž osobì, která dosáhla vìku 18 let, pøièemž obecní úøad obce s rozšíøenou pùsobností omezí øidièské oprávnìní do dosažení vìku 21 let pouze k øízení vozidel:

 • Ministerstva vnitra používaných policií
 • Vìzeòské služby Èeské republiky
 • ozbrojených sil Èeské republiky
 • obecní policie
 • Hasièského záchranného sboru Èeské republiky a jednotek požární ochrany
 • celních orgánù
 • pøi zkušební jízdì v souvislosti s jejich opravou nebo údržbou

Øidièské oprávnìní pro skupiny C lze udìlit rovnìž osobì, která dosáhla vìku 18 let. Toto øidièské oprávnìní opravòuje do dosažení vìku 21 let jeho držitele k øízení:

 • v rámci vstupního školení podle zvláštního právního pøedpisu
 • pokud je držitelem prùkazu profesní zpùsobilosti øidièe a podrobil se vstupnímu školení podle zvláštního právního pøedpisu v rozšíøeném rozsahu

Závìreèná zkouška (odkaz)

Pøihláška (odkaz) – online, pdf dokument + formuláø pro lékaøe

 

SKUPINA C+E

Výcvik je provádìn na nákladním automobilu Mercedes Benz - pøívìs Spier

Co smíte øídit:

 • Jízdní souprava složená z motorového vozidla skupiny C a pøípojného vozidla o nejvìtší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg
 • jízdní souprava zaøazená do skupin B+E a C1+E
 • jízdní souprava zaøazená do skupiny D+E, pokud má držitel øidièské oprávnìní pro skupinu D (v praxi to znamená, že držitel skupin C a D pøi rozšíøení na C+E automaticky získá D+E stejnì tak držitel C+E pøi rozšíøení na D získá D+E)

Podmínky pro získání øidièského prùkazu:

 • vìk 21 let
 • platná lékaøská prohlídka
 • úspìšná závìreèná zkouška v autoškole
 • žadatel je držitelem øidièského oprávnìní skupiny C
 • obvyklé bydlištì na území Èeské republiky nebo studium v ÈR alespoò 6 mìsícù
 • nesmí mít zákaz øízení motorových vozidel nebo nesmí mít 12 bodù
 • nesmí mít øidièský prùkaz z jiného èlenského státu EU

Øidièské oprávnìní pro skupiny C+E lze udìlit rovnìž osobì, která dosáhla vìku 18 let. Toto øidièské oprávnìní opravòuje do dosažení vìku 21 let jeho držitele k øízení:

 • v rámci vstupního školení podle zvláštního právního pøedpisu
 • pokud je držitelem prùkazu profesní zpùsobilosti øidièe a podrobil se vstupnímu školení podle zvláštního právního pøedpisu v rozšíøeném rozsahu

Závìreèná zkouška (odkaz)

Pøihláška (odkaz) – online, pdf dokument + formuláø pro lékaøe

 

SKUPINAD

Výcvik je provádìn na autobusu Karosa

Co smíte øídit:

 • Motorová vozidla s více než 8 místy k sezení kromì místa øidièe, ke kterým smí být pøipojeno pøípojné vozidlo o nejvìtší povolené hmotnosti nepøevyšující 750 kg

Podmínky pro získání øidièského prùkazu:

 • vìk 24 let (21 nebo 23 let za podmínek níže uvedených)
 • platná lékaøská prohlídka
 • úspìšná závìreèná zkouška v autoškole
 • žadatel je držitelem øidièského oprávnìní skupiny B nebo C
 • obvyklé bydlištì na území Èeské republiky nebo studium v ÈR alespoò 6 mìsícù
 • nesmí mít zákaz øízení motorových vozidel nebo nesmí mít 12 bodù
 • nesmí mít øidièský prùkaz z jiného èlenského státu EU

Øidièské oprávnìní pro skupinu D lze udìlit rovnìž osobì, která dosáhla vìku 21 let, pøièemž obecní úøad obce s rozšíøenou pùsobností omezí øidièské oprávnìní do dosažení vìku 24 let pouze k øízení vozidel:

 • Ministerstva vnitra používaných policií
 • Vìzeòské služby Èeské republiky
 • ozbrojených sil Èeské republiky
 • obecní policie
 • Hasièského záchranného sboru Èeské republiky a jednotek požární ochrany
 • celních orgánù
 • pøi zkušební jízdì v souvislosti s jejich opravou nebo údržbou

Øidièské oprávnìní pro skupiny D lze udìlit rovnìž osobì, která dosáhla vìku 21 let nebo 23 let. Toto øidièské oprávnìní opravòuje do dosažení vìku 24 let jeho držitele k øízení

 • v rámci vstupního školení podle zvláštního právního pøedpisu
 • pokud je držitelem prùkazu profesní zpùsobilosti øidièe a podrobil se vstupnímu školení podle zvláštního právního pøedpisu
 • v rozšíøeném rozsahu (21 let), nebo
 • v základním rozsahu, jedná-li se o osobu, které bylo øidièské oprávnìní pro skupinu D udìleno ve vìku 23 let

Závìreèná zkouška (odkaz)

Pøihláška (odkaz) – online, pdf dokument + formuláø pro lékaøe

 

SKUPINA D+E

Výcvik je provádìn na autobusu Karosa

Co smíte øídit:

 • Jízdní souprava složená z motorového vozidla skupiny D a pøípojného vozidla o nejvìtší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg. Jízdní souprava zaøazená do skupin BE a D1E

Podmínky pro získání øidièského prùkazu:

 • vìk 24 let (21 nebo 23 let za podmínek níže uvedených)
 • platná lékaøská prohlídka
 • úspìšná závìreèná zkouška v autoškole
 • žadatel je držitelem øidièského oprávnìní skupiny D
 • obvyklé bydlištì na území Èeské republiky nebo studium v ÈR alespoò 6 mìsícù
 • nesmí mít zákaz øízení motorových vozidel nebo nesmí mít 12 bodù,
 • nesmí mít øidièský prùkaz z jiného èlenského státu EU

Øidièské oprávnìní pro skupinu DE lze udìlit rovnìž osobì, která dosáhla vìku 21 let, pøièemž obecní úøad obce s rozšíøenou pùsobností omezí øidièské oprávnìní do dosažení vìku 24 let pouze k øízení vozidel:

 • Ministerstva vnitra používaných policií
 • Vìzeòské služby Èeské republiky
 • ozbrojených sil Èeské republiky
 • obecní policie
 • Hasièského záchranného sboru Èeské republiky a jednotek požární ochrany
 • celních orgánù
 • pøi zkušební jízdì v souvislosti s jejich opravou nebo údržbou

Øidièské oprávnìní pro skupinu DE lze udìlit rovnìž osobì, která dosáhla vìku 21 let nebo 23 let. Toto øidièské oprávnìní opravòuje do dosažení vìku 24 let jeho držitele k øízení:

 • v rámci vstupního školení podle zvláštního právního pøedpisu
 • pokud je držitelem prùkazu profesní zpùsobilosti øidièe a podrobil se vstupnímu školení podle zvláštního právního pøedpisu
 • v rozšíøeném rozsahu (21 let), nebo
 • v základním rozsahu, jedná-li se o osobu, které bylo øidièské oprávnìní pro skupinu D+E udìleno ve vìku 23 let
 • Skupinu D+E lze též získat rozšíøením z C na D+CE nebo z C na C+E pro držitele skupiny D

Závìreèná zkouška (odkaz)

Pøihláška (odkaz) – online, pdf dokument + formuláø pro lékaøe

 

SKUPINA T

Výcvik je provádìn na traktoru Zetor 7711

Co smíte øídit:

 • traktorù a pracovních strojù samojízdných
 • k motorovému vozidlu smí být pøipojeno pøípojné vozidlo
 • jde o vozidla s celkovou hmotností vyšší než 3500 kg, jinak k jejich øízení postaèuje øidièské oprávnìní skupiny B

Podmínky pro získání øidièského prùkazu:

 • vìk 17 let
 • platná lékaøská prohlídka
 • obvyklé bydlištì na území Èeské republiky nebo studium v ÈR alespoò 6 mìsícù
 • nesmí mít zákaz øízení motorových vozidel nebo nesmí mít 12 bodù

Závìreèná zkouška (odkaz)

Pøihláška (odkaz) – online, pdf dokument + formuláø pro lékaøe